Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu prostřednictvím internetové stránky www.sofia.sk, jejíž provozovatelem je společnost Sofia Jewelry, s. r. o., se sídlem: Obchodná 53, 81106 Bratislava, IČO: 44 708 378, zapsaná u Okresního soudu Bratislava, vložka číslo 58031/B.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi poskytovatelem jakožto prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřené v souladu s právním pořádkem Slovenské republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Z. z., občanský zákoník, zákonem č. 250/2007 Z. z., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 108/2000, o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, vše v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Z. z., obchodní zákoník, v platném znění.

Vymedzení pojmů

Spotřebitelská smlouva je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá dodavatel se spotřebitelem.

Provozovatel je pouze zprostředkovatelem, který obstarává pro poskytovatele uzavření smluv prostřednictvím internetové stránky www.sofia.sk za individuálně dohodnutých podmínek. 

Poskytovatel – dodavatel (prodávající) je osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy koná v rámci předmětu své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Poskytovatel je osoba, která uzavírá smlouvy prostřednictvím internetové stránky www.sofia.sk.

Kupující – spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující si vybere produkt na základě aktuální nabídky uveřejněné na internetové stránce www.sofia.sk, tento výběr potvrdí kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“. V košíku si zákazník zvolí počet kusů z daného produktu a potvrdí svůj výběr kliknutím na tlačítko „K pokladně“. V pokladně si vybere, zda chce platit jako registrovaný zákazník, nebo bez registrace, vyplní fakturační údaje, dodací adresu, způsob dodání, způsob platby a potvrdí objednávku.

Objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu www.sofia.sk jsou závazné. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Návrhem na uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží na internetové stránce www.sofia.sk, smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající bezodkladně potvrdí na zadaný email kupujícího, na vznik kupní smlouvy toto potvrzení však nemá vliv. Takto uzavřenou smlouvu není možné jednostranně měnit (takto uzavřenou smlouvu je možné zrušit na základě dohody obou stran). Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy vyplývají z těchto obchodních podmínek a kupující má vždy možnost před samotným odesláním objednávky tuto objednávku zkontrolovat, případně ji opravit.

Smlouva je uzavřená v českém jazyce, pokud tomu nebrání okolnosti na straně prodávajícího ani kupujícího, je možné uzavřít smlouvu v jiném, pro obě strany srozumitelném, jazyce. 

Ceny

Ceny jednotlivých produktů jsou uvedené včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech ostatních daní. Cenu zboží může prodávající změnit bez předešlého ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen od výrobců a dodavatelů.

Konečná cena

Je uváděná v objednávkovém formuláři těsně před odesláním objednávky, je uvedená včetně DPH, popřípadě všech ostatních daní a poplatků (balné, poštovné, …), které musí spotřebitel pro získání výrobku nebo služby zaplatit. Tuto cenu není možné prodávajícím jednostranně měnit. 

Během akcí, slev a zvýhodněných nabídek není možné slevy kombinovat. Taktéž není možné využít slevy na už zlevněné produkty, pokud to u nich není uvedené jinak.

Platební podmínky

Kupní cenu může kupující zaplatit:

 • na dobírku – přímo kurýrovi DPD,
 • převodem – na účet 2000900606/2010
 • platební kartou.

Dodací podmínky

Zboží se doručuje těmito způsoby:

 • balíkovou službou Slovenské pošty,

 • kurýrní službou DPD,
 • přepravní společností Packeta (Zásilkovna).

Doba doručení zboží závisí od typu doručení, který byl při objednání zboží zvolený. Termín dodávky nebo odběru zboží bude oznámený spotřebiteli při ověření objednávky. Ve všeobecnosti je termín dodání nebo odběru zboží do 2-3 dní od data potvrzení objednávky. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.

Doručení zboží a způsob platby k objednávkám do Českej republiky

 • Při nákupu nad 949 Kč je doprava zdarma.
  Při nákupu do 949 Kč doručovaného společností Packeta (Zásilkovna) je doprava zpoplatněna částkou 65 Kč.
  Při nákupu do 949 Kč doručovaného kurýrní společností nebo poštou je doprava zpoplatněna částkou 75 Kč.
  Platba na dobírku je zpoplatněná částkou 30 Kč.
  Platba převodem a platební kartou je zdarma.

  Zboží do České republiky je zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti. Doručení prostřednictvím pošty je možné pouze pro předem uhrazené objednávky. Doručení je zpravidla 2-3 dni od vyexpedování zásilky (ve výjimečných případech, nebo v případě zboží na objednávku může být doručení delší). 

Způsoby platby:

 1. Bankovní převod – emailem vám budou zaslané informace s detaily k platbě v českých korunách, přičemž platba bude uskutečněná na nás český účet (nebude se tedy jednat o zahraniční převod). Ceny neměníme kurzem, ale používáme platný český ceník (to znamená, že cena v českých korunách je uvedena u každého produktu). 

 2. Platba kartou – při tomto způsobu je částka měněná na eura podle aktuálního kurzu banky.
 3. Platba na dobírku – přepravní společnosti zaplatíte částku podle vystavené faktury v českých korunách. Dobírku je možné zvolit pouze při dopravě kurýrem, při ostatních způsobech přepravy musí být objednávka uhrazena předem. 

Přebírání zboží

Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese, která je uvedena v objednávce.

Při přebírání produktu je spotřebitel povinný zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozená, spotřebitel je povinný bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a s přepravní společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoli pozdější reklamace na množství nebo poškození produktu nebudou akceptované. 

Spotřebitel nabývá vlastnického práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžitých částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na spotřebitele, který má produkt v držení, má spotřebitel všechny povinnosti uschovatele věci a je povinný předmět prodeje na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího. 

Prodávající je oprávněný požadovat splněný závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a službě ještě nepřešlo na spotřebitele.

Nebezpečenství škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho zplnomocněncem.

Záruka, záruční list

Záruční doba je 24 měsíců a začíná plynout od převzetí zboží kupujícím. Na žádost kupujícího je prodávající povinný poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). 

Záruční list obsahuje označení prodávajícího (obchodní jméno prodávajícího, jeho sídlo nebo místo podnikání), obsah záruky, její rozsah a podmínky, délku záruční doby a údaje potřebné na uplatnění záruky. Jestliže záruční list neobsahuje všechny náležitosti, nezpůsobuje to neplatnost záruky.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, mechanické poškození apod.

Shoda s kúpní smlouvou

Prodávané zboží musí mít požadovanou, případně právními předpisy ustanovenou jakost, množství, míru nebo hmotnost a musí být bez závad. Pokud je nutné, aby se při užívání produktu zachovaly zvláštní pravidla, je prodávající povinný kupujícího s nimi seznámit, i přes to, že se jedná o pravidla všeobecně známá. Jestliže prodávající nesplní tuto povinnost, je povinný nahradit kupujícímu škodu, která z toho vznikla.

Prodávající zodpovídá spotřebiteli za:

 • dodržení ceny, která byla platná v čase odeslání objednávky zákazníkem, jestliže došlo k akceptaci objednávky,
 • odeslání zboží bez vad (s výjimkou vad zboží, které byly poskytnuté za nižší cenu kvůli jejich snížené kvalitě),
 • dodání zboží v množství a kvalitě podle objednávky, za předpokladu, že došlo k jejímu akceptování
 • přiložení daňového dokladu (faktura), v případě, že si zákazník nepřál jinak.

Prodávající nenese zodpovědnost za:

 • opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (pošta, kurýr),
 • opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou přijímatele,
 • poškození zaviněné doručovatelem (pošta, kurýr); viditelně poškozené zboží (poškozený obal balíku apod.) nepřebírejte! 

Reklamace a její uplatnění

Prodávající zodpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím. Jestliže se jedná o vadu, kterou je možné odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinný vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Kupujícímu může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen části věci, výměnu části, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadný produkt za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže. 

Pokud se jedná o vadu, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby se produkt mohl řádně využívat jako produkt bez vady, má kupující právo na výměnu tohoto produktu nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tato stejná práva náleží kupujícímu v případě, že se jedná o sice odstranitelné vady, ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně využívat. V případě, že se jedná o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny produktu.

Prodávající je povinný určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dní ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, převážně pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech je možné reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace nesmí však trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit anebo má právo na výměnu výrobku za nový.

Doba od uplatnění práva ze zodpovědnosti za vady až do doby ukončení reklamačního konání (odevzdání opraveného výrobku, písemná výzva na převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí) se do záruční doby nepočítá. V případě výměny produktu za nový, začíná plynout nová záruční doba ode dne jejího převzetí. 

Při uplatnění reklamace spotřebitelem během prvních 12 měsíců od koupě může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení není možné od spotřebitele požadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. 

Při uplatnění reklamace spotřebitelem po 12 měsících od koupě, když ji prodávající zamítl, je prodávající povinný v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Jestliže je výrobek zaslaný na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jako i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady snáší prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Jestliže spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu. Během vykonávání odborného posouzení záruční doba neplyne. Prodávající je povinný spotřebiteli uhradit do 14 dní ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené za odborné posouzení, tak i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci není možné zamítnout.

Prodávající je povinný potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned, pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

V případě uplatnění reklamace, zašle spotřebitel zboží zabalené do obalu vyhovujícího přepravě společně s popisem vady a kopií dokladu o koupi (případně záručním listem, pokud mu byl vydaný) na adresu prodávajícího:

Sofia Jewelry, s.r.o.
Čajkovského 4
81104 Bratislava
Slovensko

email: info@sofia.sk

telefon: 0903 93 93 93

Kupující má právo na úhradu nevyhnutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv ze zodpovědnosti za vady.

Alternativní řešení sporů

Spotřebitel má právo obrátit se na info@sofia.sk se žádostí o nápravu, pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající na žádost spotřebitele odpoví zamítavě nebo na ni do 30 dní ode dne jejího odeslání neodpoví vůbec, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „ARS“). Formou ARS mohou být řešené pouze spory vyplývající ze smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem a spory s touto smlouvou související, s výjimkou sporů podle ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporů, kterých hodnota nepřevyšuje částku 600 Kč. Návrh na zahájení ARS se podává subjektu ARS podle ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určené platformy nebo formuláře, kterého vzor tvoří přílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení ARS, maximálně však do výšky 150 Kč s DPH.

Subjektem alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativních řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je dostupný na stránce www.mhsr.sk). Mimo ARS má spotřebitel právo obrátit se na věcně a místně příslušný všeobecný nebo rozhodcovský soud. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkách:
ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel je oprávněný bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dní ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy se smlouva od začátku ruší. Prodávající je povinný převzít zboží zpět, vrátit spotřebiteli nejpozději v lhůtě 15 dní ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou na zboží nebo zálohu (včetně poštovného, které kupující zaplatil pro doručení zboží k němu), kterou spotřebitel uhradil za zboží nebo službu včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží nebo služby.

Náklady na vrácení zboží snáší spotřebitel pouze v případě, že výrobek plně zodpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný. Projev vůle k odstoupení od smlouvy – vyplněný formulář o odstoupení od smlouvy – zašle spotřebitel na adresu elektronické pošty info@sofia.sk, nebo na poštovní adresu prodávajícího: 

Sofia Jewelry, s.r.o.
Čajkovského 4
81104 Bratislava
Slovensko

Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, které předmětem je:

a) poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy,

b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí od pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

c) prodej zboží zhotovené podle zvláštních požadavek spotřebitele nebo zboží určené zvláštně pro jednoho spotřebitele, nebo zboží, které vzhledem na jeho vlastnosti není možné vrátit, nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze

d) prodej zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačových programů, které spotřebitel rozbalil,

e) prodej novin, časopisů a periodické tlače,

f) loterie a jiné podobné hry.

Podle § 10 odst. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. spotřebitel zodpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledky takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného na zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Zákazník má právo po převzetí zboží v rámci lhůty na odstoupení od smlouvy zboží rozbalit a vyzkoušet podobným způsobem, jakým je to obvyklé při nákupu v klasické kamenné prodejně, tj. vyzkoušet zboží tak, aby zjistil základní vlastnosti a funkčnost zboží. Pokud opotřebení zboží přesahuje známky standardního odzkoušení zboží, resp. nese známky nošení, či poškození, může prodejce snížit sumu na vrácení za toto zboží. 

Nevyzvednutí objednané zásilky

Při nepřevzetí zboží, které je předmětem kupní smlouvy vzniklé na základě objednávky kupujícího na www.sofia.sk, je prodávající oprávněný požadovat po kupujícím náhradu škody ve výšce nutně vynaložených nákladů souvisejících s plněním z právoplatně vzniklé kupní smlouvy ve výšce 300 Kč. 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou zpracované v souladu s ustanoveními zákona č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), v platném znění, společně s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a Směrnicí Evropské parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů za účelem ekonomického zpracování v databázi provozovatele po dobu 5 let od jeho posledního nákupu. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivovaná a kupujícímu dostupná.

PROČ ZÍSKÁVÁME, ZPRACOVÁVÁME A POUŽÍVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

 • Na zpracování vašich objednávek včetně dodávky a služeb spojených s objednávkou.
 • Na zpracování plateb.
 • Na odpovědi na vaše otázky a dotazy.
 • Na zaslání našeho newsletteru, pokud jste nám na to dali svůj souhlas.
 • Na našem rozhraní je dostupná Žádost na uplatnění práv ohledně zpracování osobních údajů, kde si můžete jednoduše uplatnit svá práva ohledně zpracování osobních údajů. 
 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. č. 351/2011 Sb. SR o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, kterému pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Více o ochraně a zpracovávání vašich osobních údajů >>

Orgán dozoru

Dozor nad dodržováním povinností provozovatele je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele tel. č.: +421 2/58272 172-3; +421 2/58272 104, fax č.: 02/58272 170, ba@soi.sk.

Závěrečná ustanovení

Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se obeznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním pořádkem.

Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající nezodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřiměřené nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulované a ustanovené v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že se prokáží kompetentním orgánům Slovenské republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatná nebo nevynutitelná, a to celkově nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotknuté.

Práva spotřebitele ve vztahu k prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Zb. ve znění pozdějších změn a předpisů a zákon o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji č. 108/2000 Z. z. ve znění pozdějších změn a předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotknuté.

Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené nebo i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku SR. 

Tyto obchodní podmínky platní ve znění uvedeném na internetových stránkách www.sofia.sk v den odeslání objednávky kupujícím, který je bezvýhradně přijímá. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost dne 1. 7. 2012.