Vianočná súťaž

Výhercov Vianočnej súťaže žrebujeme vo štvrtok, 30.1.2020 o 18:00 v Avion Shopping Park v Bratislave
Okrem hlavných cien Vás čaká dobrá zábava a množstvo darčekov a prekvapení.

Tešíme sa na stretnutie s Vami
Sofia Jewelry, s.r.o.

Štatút Vianočnej súťaže platný pre predajne a e-shop SOFIA

 • Súťaž prebieha na všetkých predajniach SOFIA v  Slovenskej republike a vzťahuje sa aj na nákupy uskutočnené cez e-shop SOFIA.
 • Zapojiť sa môže každý zákazník, ktorý nakúpi v sieti predajní alebo v e-shope SOFIA od 15.11.2019 do 31.12.2019.
 • Zákazník sa do súťaže prihlasuje vypísaním dotazníka, ktorý mu bude po nákupe poskytnutý a odovzdaním tohto dotazníka personálu predajne.
 • Zákazníci nakupujúci cez e-shop SOFIA sa do súťaže môžu zapojiť potvrdením záujmu v košíku, pred potvrdením a odoslaním objednávky.
 • Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje Vyhlasovateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priez­visko, číslo PSČ, telefón a/alebo  e-mail pre účely organizovania súťaže. Súťažiaci ako dotknutá osoba má práva uvedené v ustanovení § 22 a nasl. zákona. Týmto zároveň potvrdzuje, že všetky jeho osobné údaje boli poskytnuté dobrovoľne, sú pravdivé, správne a aktuálne.
 • Na výhru nie je právny nárok. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo súťažné podmienky kedykoľvek obmedziť, odložiť, zmeniť alebo zrušiť. Každá zmena je účinná zverejnením. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil alebo porušuje pravidlá tejto súťaže alebo ktorý realizuje svoju účasť v súťaži v rozpore s dobrými mravmi.
 • Zákazník sa vo vybranom období môže do súťaže registrovať viackrát.
 • Súhlas platí do ukončenia súťaže. Súhlas môže zákazník odvolať aj skôr a to písomne na adresu sídla Vyhlasovateľa. V takom prípade ho však v prípade výhry nie je možné kontaktovať.
 • Nákupy zákazníkov však nesmú byť rozdeľované do viacerých nákupov za účelom možnosti registrovať sa viackrát. Pokiaľ personál predajne usúdi takéto správanie zákazníka ako účelné, môže mu odmietnuť viacnásobnú registráciu.
 • Výherca bude vyhlásený po slávnostnom zlosovaní, ktoré sa uskutoční v januári 2020 v prevádzke SOFIA v Avione, o ktorom budú zaregistrovaní súťažiaci vopred informovaní.
 • Výherca sa musí preukázať dokladom o nákupe v sieti predajní SOFIA alebo v e-shope SOFIA, uskutočnenom v období od 15.11.2019 do 31.12.2019. Následne mu bude odovzdaná/zaslaná výherná darčeková poukážka na nákup šperkov v sieti SOFIA v hodnote 1000 €.
 • Peniaze za nákupy uskutočnené v súťažnom období zákazníkom nevraciame, pokiaľ na to nevznikne dôvod na základe príslušných paragrafov o reklamácii tovaru Občianskeho zákonníka a podľa reklamačného poriadku firmy SOFIA.
 • Nepeňažná výhra sa zdaňuje v zmysle platného zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z.
 • Pravidlá súťaže sa riadia právnymi predpismi platnými v čase jej konania na území SR. Súťažné podmienky sú zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa súťaže www.sofia.sk. Tieto súťažné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom začatia súťaže.

SOFIA Jewelry, s.r.o. 14.11.2019